1980 بعد همراه جونو کارخانه اره کشی برای فروش در جونو جونو آلاسکا ذرت